Vilkår og betingelser – Skilt og Dekor AS

Vilkår og betingelser – Skilt og Dekor AS

  1. TILBUD OG AVTALE

1.1. Salg fra Skilt og Dekor AS er primært til forretningsdrivende og alle priser er derfor oppgitt eks mva. Vi selger ikke til privatpersoner. Mva blir lagt til i ordrelisten før bestilling/forespørsel. En avtale om produksjon anses inngått ved innsendt ordre fra Skilt og Dekor AS eller skriftlig bestilling. Produksjonen blir gjennomført av Skilt og Dekor AS og/eller hos underleverandører.

  1. PRIS OG PRIS FORUTSETNINGER

2.1. Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), eksklusive merverdiavgift (MVA 25%), ferdigstilling og frakt. Vi forbeholder oss retten til å endre produktdata og priser fortløpende uten varsel. Vi tar forbehold om feil i tekster, priser og utsolgte varer. Et eventuelt fritak fra merverdiavgift må kunden dokumentere overfor Skilt og Dekor AS.

2.2. I prisen inngår ikke:

Merarbeid eller omkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmaterialet er ufullstendig eller mangelfullt.

Meromkostninger som følge av kundes ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.

Meromkostninger – herunder eventuell bruk av overtid – som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives kunden.

Meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunde endrer sin ordre etter at avtale er inngått.

2.3. Kunden forplikter å kvalitetssikre alle trykkeklare filer vi mottar til produksjon. Originalmateriell skal leveres i digital form som trykklare filer / PDF i netto størrelse 1:1, eller som skalerbare filer. Vi forbeholder oss retten til å foreta små justeringer dersom det foreligger mangler hos kunden. Derfor forbeholder vi oss retten til å ta oss betalt for dette nødvendige arbeidet.

  1. LEVERINGEN

3.1. Produksjonstid er normalt 3-5 arbeidsdager og 7-10 arbeidsdager (avhengig av produktet) fra godkjent korrektur og/eller mottatte trykkfiler.

3.2. Skilt og Dekor AS skal uten ugrunnet opphold underrette kunde om forhold som medfører forsinkelse av levering, herunder forsinkelse som skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endring i oppdraget etter at arbeidet ble igangsatt. Krav om erstatning for forsinkelse må fremsettes senest 8 dager etter faktisk levering for å kunne gjøres gjeldende.

3.3. Blir kunden skadelidende som følge av for sen levering, kan han kreve erstatning for dokumenterte direkte tap begrenset oppad til 10 % av fakturabeløpet for den vare som er forsinket.

  1. BETALINGEN

4.1. Betaling skal skje innen 14 dager etter fakturadato. Betaling har funnet sted når beløpet er registrert på konto disponert av Skilt og Dekor AS

4.2. Hvis betaling ikke skjer innen rett tid, belastes morarenter etter den til enhver tid gjeldende prosentsats i henhold til morarenteloven.

4.3. Skilt og Dekor AS forbeholder seg retten til å stanse igangværende arbeid dersom kunden ikke har betalt en forfalt fordring.

4.4. Ved oppdrag som er spesielt store, og som har en produksjonstid over to uker, har Skilt og Dekor AS rett til å fakturere a- konto etter hvert som deler av oppdraget blir utført.

4.5. For kunder som ikke vurderes som kredittverdige kreves det forhånds- betaling.

  1. MANGLER

5.1. Skilt og Dekor AS har ikke ansvar for feil og mangler som kunden ikke har rettet i korrektur.

5.2. Oppfatter kunden leveringen som mangelfull, må han reklamere skriftlig og innen 8 dager. Dersom det reklameres for sent, mistes muligheten til å gjøre mangelen gjeldende.

5.3. Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål (ingen forringelse av markedsverdi eller informasjonsverdi), begrenses kundens krav til eventuelt prisavslag. Skilt og Dekor AS sitt ansvar er uansett begrenset oppad til 25 % av fakturabeløpet for den vare som er mangelfull.

5.4. Dersom mangelen er av en slik art at det leverte produkt ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp ikke kan skje innen rimelig tid, kan kunden heve kjøpet. Eventuell heving betinger at varen ikke blir benyttet, samt tilbakelevert i sin helhet.

5.5. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder, men ikke begrenset til, driftstap, avsavnstap, følgeskader og tapt fortjeneste – som følge av mangel på det leverte produkt.

5.6. Skilt og Dekor AS skal alltid først gis muligheten til å rette opp mangelfull levering med ny, eller supplerende levering, før økonomisk kompensasjon er aktuelt.

  1. RETUR OG REFUSJON

6.1  Alle bestillinger betraktes som bindende. Hvis en kunde ønsker å annullere en ordre, forbeholder vi oss retten til å belaste kunden for påløpte kostnader i forbindelse med klargjøring og produksjon. Alt salg fra Skilt og Dekor AS er til forretninger og næringsdrivende og derfor ingen automatisk returrett eller rett til refusjon. Skilt og Dekor AS kan imidlertid etter nærmere avtale ta varer i retur. Retur uten avtale krediteres ikke. Ved retur forutsetter vi at varen er «som ny», ubrukt og i original emballasje. Vi erstatter ikke skader forårsaket av kunden. I tilfeller hvor retur er avtalt betaler kunden fraktkostnadene. Som følge av kostnader med pakking, lager og arbeidstid vil kunde i tillegg bli belastes 15% av varens verdi ved retur. Spesialtilpassede produkter kan ikke tas i retur.

  1. ANSVARSBEGRENSNING

7.1. Såfremt levering hindres p.g.a. Force Majeure, er Skilt og Dekor AS ikke forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.

7.2. Det påligger kunden å innestå for at det foreligger lovlig hjemmel for re- produksjon og trykking av alle elementer i bestillingen. Dersom ordren innbefatter montering, påligger det likeledes kunden å innestå for at alle offentlige godkjenninger for plassering og montering foreligger.

  1. EIENDOMSRETT

8.1. Forslag, skisser, tegninger og originalmateriell som er utarbeidet av Skilt og Dekor AS , er Skilt og Dekor AS sin eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Grunnlags- materiell må bare anvendes av kunden.

  1. TVISTER

9.1. Tvister mellom partene om forståelsen og gjennomføring av denne avtale, er partene enige om å forsøke løse ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet kan hver av partene kreve at saken skal avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens kapittel 32.

  1. INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

10.1. Vi bruker informasjonskapsler til å forstå dine preferanser og dermed kunne skreddersy opplevelsen ved fremtidige besøk til våre nettsider. Vi bruker også informasjonskapsler til å samle informasjon om trafikk og interaksjon, så vi kan levere en bedre brukeropplevelse i fremtiden.

10.2. Ved å bruke våre nettsider samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler (cookies).

KONTAKTINFORMASJON

Skilt og Dekor AS

Organisasjonsnummer: 943 527 024

Adresse

Stabburveien 1

1617 Fredrikstad

Telefon: 69 33 66 88

Epost: firmapost@pepe.no

Internett: www.pepe.no

Meny